Privacyverklaring

De Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, gevestigd te Breukelen, hierna te noemen de vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De vereniging verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze persoon ze zelf heeft verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (indien verstrekt)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De vereniging kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de vereniging zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@papierknippen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis voor verwerken van persoonsgegevens
De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Het verzenden van een digitale nieuwsbrief en/of het tijschrift Knip-Pers
– Leden te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor de uitvoering van de doelstelling

Geautomatiseerde besluitvorming
De vereniging neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De vereniging verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar taak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De vereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Een ieder heeft het recht zijn eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft deze het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de vereniging en heeft deze het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar secretaris@papierknippen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene is gedaan, vraagt de vereniging een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. De secretaris van de vereniging reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek.
De vereniging wil er tevens op wijzen dat betrokkene de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als iemand de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@papierknippen.nl.

Aldus voor het laatst vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 december 2020.