ANBI

De belastingdienst heeft de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties gedaan aan de vereniging (die wij reserveren voor het Lies Markus Fonds) onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en dat legaten vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Hier vindt u alle fiscale gevolgen op een rijtje.


Inkomstenbelasting

Schenkingen aan een ANBI komen in beginsel in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting. Het bedrag dat u mag aftrekken is afhankelijk van uw drempelinkomen. Alles boven de drempel van 1% van uw inkomen is aftrekbaar. Giften aan een Culturele ANBI komen zelfs voor 125% in aanmerking voor aftrek. Met andere woorden als u de vereniging € 100 doneert, mag u € 125 aftrekken.

Extra belastingvoordeel

Heeft u een hoog inkomen, dan heeft u ook een hoge drempel voor aftrek van giften. Mogelijk komt u met uw gift dan niet of nauwelijks uit boven de drempel. In dat geval (of omdat u meer wilt aftrekken) kunt u een periodieke gift overwegen. Dan leggen u en de vereniging in een schriftelijke overeenkomst vast dat u jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar een gift zult doen. Bij een schriftelijk vastgelegde periodieke gift geldt geen drempel, maar nog wel steeds de verhoging van 125%. Voor de meeste belastingplichtigen betekent dit dat een gift van € 100 de schenker uiteindelijk ‘slechts’ € 54 kost. Voor AOW-ers met een verzamelinkomen tussen  € 44.771 en € 58.170 is dit zelfs maar € 35 (bedragen voor 2024).
Meer informatie over de aftrekbaarheid van giften vindt u op de website van de Belastingdienst, maar u kunt ook contact opnemen met de penningmeester. Een formulier voor het aangaan van een periodieke gift vindt u op de website van de Belastingdienst. Vul het in en stuur dit ondertekend in tweevoud naar: Penningmeester Ned. Ver. voor Papierknipkunst, Van Lennepstraat 2-c, 3532TN Utrecht. Spoedig ontvangt u dan een ondertekend exemplaar retour voor uw eigen administratie.

Contributie

Leden betalen jaarlijks contributie. De contributie is niet aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting. De fiscus beschouwt contributie als een verplichte bijdrage die nu eenmaal bij het lidmaatschap hoort en waarvoor de vereniging u de voordelen van het lidmaatschap verleent.

Erf- en schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Dat betekent dat als u overweegt de vereniging een schenking te doen of een legaat na te laten, u en de vereniging daarover geen belasting verschuldigd zijn. Doet u de schenking bij leven, dan is die schenking ook nog eens aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zoals hierboven beschreven.
Overweegt u een periodieke gift of wilt u meer uitleg over het schenken of nalaten aan de vereniging, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.


Verplichtingen

Als ANBI heeft de vereniging een aantal administratieve verplichten, zoals het openbaren van het bestuur, het beloningsbeleid en de jaarstukken. Deze vindt u hieronder.

Bestuur per 13 april 2024

Maja Houtman, voorzitter
Tineke Schermerhorn, secretaris
Janjaap Luijt, penningmeester
Anke Doornekamp
Hanneke Visser
Annemieke Bijman

Beloningsbeleid​

De bestuurs- en werkgroepleden van de vereniging ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De vereniging vergoedt wel de gemaakte onkosten van de bestuurs- en werkgroepleden, voor zover die kosten door hen kunnen worden verantwoord. De vereniging heeft geen mensen in dienst.

Beleidsstukken

Statuten

Beleidsplan

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023