Oproep Sun Lee voor de Dutch Design Week

[aanvulling op dit bericht van 3 juni:
het blaadje van 12×12 cm dat in het pakketje zit is een velletje Koreaans papier (Han-ji). Het is de bedoeling dat je daaruit het knipsel maakt, rekening houdend met het kadertje dat niet weggeknipt mag worden]

Cut Out Legacy
Sun Lee (studioleesun.com) uit Zuid-Korea maakt een studie over het Koreaanse en Nederlandse papierknippen. Met haar ‘Cut-Out Legacy’ maakt ze een installatie tijdens de Dutch Design Week in oktober in Eindhoven. Ze vraagt leden van de vereniging een knipsel voor dit project.

Achtergrond
Dit project duikt in de historische en culturele ambachten van het papierknippen in Nederland en Korea. Zij ziet het als een verzameling van culturen die in specifieke regio’s en tijd voorkomen. Het is duidelijk dat de mensheid in het verleden een ambachtelijke cultuur heeft ontwikkeld door middel van talrijke culturele uitwisselingen in elk land. Sun Lee gelooft dat de verschillende vertegenwoordigingen die uit deze uitwisselingen voortkomen geen identiteitscrises veroorzaken, maar kansen creëren voor interculturele ontwikkeling. Haar onderzoek heeft tot doel de overeenkomsten en verschillen tussen culturele contexten te onderzoeken, terwijl zij ook voortbouwt op bestaande onderzoeken die zich richten op de overdracht van kennis en vaardigheden tussen culturen en op de rol van ambachten bij het vormgeven van culturele identiteit.

Samenwerking met de vereniging
Papierknippen en -snijden wordt niet alleen benaderd als een prachtig traditioneel ambacht, maar ook als een immaterieel cultureel erfgoed dat leeft en evolueert door de tijd heen. Om dit te bereiken moeten we voortdurend kennis, vaardigheden en artistieke en culturele bewegingen ontwikkelen en verdiepen, gebaseerd op onze omgeving, natuur en geschiedenis. Voor deze organische activiteiten wil Sun Lee graag samenwerken met de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst.

Wat van de deelnemers wordt gevraagd:

  • Eén knipwerk van 12x12cm in een kaderrand (een stuk Koreaans papier (hanji) waaruit je dit maakt is meegestuurd met Knip-Pers 2024-2)
  • Maak een knipsel met een ‘verhaal’, dus niet alleen een patroon
  • Beschrijf het werk (ongeveer 200 woorden)
  • Maak een zelfportret (alleen als je wilt)
  • Deadline voor het insturen: 15 juli 2024

De ingestuurde knipsels van de leden van de worden met elkaar verbonden of tot een boek gemaakt, afhankelijk van hoeveel leden er meedoen. Je naam en omschrijving worden bij het werk vermeld. Sun Lee zal zelf drie stukken maken die aansluiten bij het Nederlandse werk. Deze kunstwerken kunnen gebruikt worden bij toekomstige (internationale) tentoonstellingen, je ontvangt je werk daarom niet terug.

‘Cut Out Legacy’ wordt ondersteund door het Stimuleringfonds. Samenwerking met de Ned. Ver. voor Papierknipkunst maakt deel uit van het project ‘Cut Out Legacy’. En het wordt tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week 2024 in Eindhoven.


De originele tekst van Sun Lee:

I am Sun Lee, a Korean textile artist and social designer, who graduated from the Design Academy Eindhoven in 2019. I propose you collaborate in my ‘Cut-Out Legacy’ project.

Cut-Out Legacy
This project delves into the historical and cultural crafts of paper cutting between the Netherlands and Korea. I see it as a collection of cultures that has been accumulated in specific regions and time. As I  build my practice, I find a deeper connection working within the craft realm. It is clear that in the past, mankind developed a craft culture through numerous cultural exchanges of each country. I believe the various representations resulting from these exchanges don’t bring identity crises, but create opportunities for cross-cultural development. My study aims to examine the similarities and differences between cultural contexts, while also building on existing studies that focus on the transmission of knowledge and skills between cultures as well as the role of crafts in shaping cultural identity.

Collaboration with Ned. Ver. voor Papierknipkunst
Cutting craft should be approached not only as a beautiful traditional craft but also as an intangible cultural heritage that is alive and evolving through time. To achieve this, we need to constantly develop and deepen knowledge, skills, artistic and cultural movements based on our environment, nature, and history. For these organic activities, I would love to collaborate with the Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. The multi-person aspect of this work will address the long hours of work that cutting craft demands and highlight the process involving intangible movement of people in creating such pain- staking work, in addition to the preservation of heritage as something that cannot be done by isolated individuals. I believe it can provide valuable insights into the role of crafts in shaping cultural identity and community.

‘Cut Out Legacy’ is supported by Stimuleringfonds. Collaboration work with the Ned. Ver. voor Papierknipkunst will be part of the ‘Cut Out Legacy’ project. And it will be exhibited during the Dutch Design Week 2024, in Eindhoven.

Requirement for the proposed collaborative work:
* One piece of paper cutting work (12x12cm)
* Make a papercut with a story (not just a pattern)
* Description of the work (around 200 words)
* Self portrait (only if you want)
* Deadline of the paper cutting: July 15th 2024
* A piece of paper and a template are provided to guide you in the process.
* The papercuts of the Dutch papercutters will be connected to each other or made into a book, depending on how many members will join.